Reisebestemmelser

Reisebestemmelser for reisende med Repstad Turvogn – Katalogturer
 
Påmelding og betaling
Ved påmelding betales et depositum på kr. 750,-. Depositumet skal betales senest 7-dager etter mottatt bekreftelse. En påmelding er ikke bindende for arrangøren før depositumet er innbetalt. 40 dager før avreise, skal hele reisens kostnader være innbetalt. Det anbefalses å tegne frivillig avbestillingsbeskyttelse. Vennligst kontakt selskapet dere har reiseforsikring i.
 
Avbestilling og/eller uteblivelse
Avbestilles reisen mer en 30 dager før avreise, tilbakebetales depositumet minus kr. 300,- i administrasjonskostnader.
Avbestilles reisen mellom 30 og 15 dager før avreisen tilbakebetales ikke depositumet.
Avbestilles reisen mellom 15 og 7 dager før avreise, kan arrangøren kreve inntil 50% av reisens kostnad.
Ved avbestilling senere en 7 dager før avreise, kan arrangøren kreve 100% av reisens kostnad.
 
Avbestilling pga. sykdom
Gi alltid arrangøren beskjed om avbestilling snarest mulig, og kontakt eget forsikringselskap. Husk alltid innsendelse av legeattest snarest.
 
Innstilling av reisen og programforandring
Arrangøren har om nødvendig, rett til å innstille reisen. Ved uforutsette hendelse eller «force majeure» kan arrangøren forta programendringer f.eks. omlegging av reiseruten, bytte av transportmiddel og overnattingssteder.
 
Endring av priser
Arrangøren forbeholder seg retten til å endre reisens pris dersom skatter, avgifter eller valutakurser endres på en måte som arrangøren ikke kan forutsi. Hvis prisøkningen stiger mer en 10% av den programførte prisen, kan den reisende annulere reisen og få hele reisens pris igjen.
 
Klager
Dersom en deltager mener å ha grunn til å klage, må dette fremsettes overfor sjåfør/reiseleder som da vil forsøke å rette på forholdet. Reklamasjoner som ønskes behandlet etter hjemkost, må være innsendt skriftlig til arrangør senest 14 dager etter hjemkomst.
 
RØYKING ER IKKE TILLATT PÅ BUSSEN!
 
Enkeltværelse
Enkeltromstillegget er anført under hver enkelt tur i programmet. Selv om dette er betalt, kan arrangøren ikke garantere dette under hele reisen, og reiseleder vil da refundere de aktuelle beløp. På båtoverfarter hvor luger er inkludert, er det angitt i programmet hvorvidt det er firesengs eller dobbeltlugar inkl., selv om det er betalt for enkeltrom på hotellene. Enkeltlugar må eventuelt betales for i tillegg.
 
Bagasje
Hver passasjer kan medbringe 1 stk koffert, samt 1 stk liten reiseveske til eventuelt båtoverfart. Et par ski på alpinturer.
 
Reiseforsikring
Vi anbefaler kombinert reiseforsikring i eget forsikringsselskap.
 
Arrangørens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. I de tilfeller det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørege for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.
 
Den reisendes plikter
Den reisende skal betale det avtalte beløp senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Vesentlig forsinket betaling anses som mislighold og gir arrangøren rett til å annulere avtalen. Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller dennes representanter. Herunder ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør eller lignende. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han/hun kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller grov uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Den som foretar en bestilling for en annen person, plikter å forvisse seg om at den reisende kan oppfylle ovenfornevnte krav.
 
Arrangørens rett til å avlyse reisen
Arrangøren kan avlyse reisen hvis:
Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende. Minste antall reisende for at en tur skal gjennomføres er 16 personer. Avlysning må være meddelt gjesten senest 14 dager før avreise, gjelder utenlandreiser.
Dagsturer/shoppingturer kan avlyses inntil 2. dager før reisen`s start
Det inntreffer forhold som arrangøren ikke er herre over (force majeure), som krig, krigstilstand, naturkatastrofer, epidimier, arbeidskonflikter og tilsvarende.
Forhold på reisemålet gjør det utilrådelig p.g.a. risiko for reisendes liv eller helbred.
Forhold på stedet gjør det urimelig at reisen blir gjennomført.
 
Repstad Turvogn
tar forbehold om trykkfeil i program og eventuelle endringer av betingelser og endringer i priser som følge av valutakursendringer, skatter og avgifter som måtte inntreffe etter katalogtrykk.