Bussutleie

Utleie av buss uten sjåfør
Slik utleie er ulovlig og bedrives ikke av Repstad Turvogn & Risdal Touring.

Vi vil på det sterkeste fraråde mot å inngå avtale om å leie buss uten sjåfør. Ved siden av at dette er ulovlig, vil også ansvarsforholdet om noe skulle inntreffe være betydelig. De rent praktiske konsekvensene underveis på tur, om dette blir kontrollert og stoppet av politi eller biltilsyn, kan også medføre store ekstra kostnader med innleie av ny buss (og sjåfør) m.v.

Hvorfor er dette ulovlig?
Vi oppfatter at lovens intensjon er å sikre tryggest mulig persontransport. Sikrest mulig persontransport oppnår man ikke hvis det er slik at man fritt frem kan kjøre buss selv om man f.eks tok førerkortet for slikt kjøretøy i militæret for 20 år siden og i mellomtiden ikke har kjøreerfaring.

Først og fremst er forbudet mot utleie nedfelt i «Lov om samferdsel» av 4. juni 1976, sist endret 11.06.93 (nr. 90) med virkning fra 01.01.94. I denne lovens §10 står det følgende om «Utleige av motorvogn»:
«Det krevst ikke løyve for å drive med utleige av motorvogn mot vederlag. Utleige av motorvogn for persontransport som er registrert for meir enn 15 passasjerer forutan førar, er likevel berre tillatt for den som har løyve for persontransport i rute, jfr. §3, og på det vikår at også leigetakar har slikt løyve.»

Denne paragrafen slår uomtvistelig fast at utleie av stor buss til turkjøring, overhodet ikke er lovlig.

Det er kun mellom aktører som har ruteløyve, d.v.s. konsesjon for å trafikkere i rute, at leie av stor buss er lovlig.

Logikken bak dette er at Samferdselsloven både skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, derfor ikke utleie av store busser til turkjøring med «tilfeldige» sjåfører, og hensynet til hva som er samfunnsgavnlig, d.v.s. at ruteselskaper skal kunne leie kapasitet av hverandre for å betjene markedet best mulig.

Utleie er underlagt merverdiavgift, persontransporttjenester ikke
I Norge har vi et avgiftssystem hvor enkelte varer og tjenester er momspliktige, andre ikke. Det å utføre persontransport er ikke pålagt moms, mens utleietjenester er avgiftspliktig.

I klare ordelag betyr dette at utleie av motorvogn skal momsbelegges, innrapporteres og momsen skal innbetales til offentlige myndigheter. Avgiftssatsen er for tiden 23%.

Så langt har vi klarlagt at eventuelle leie av buss uten sjåfør representerer 2 lovbrudd:

1) Det strider mot Samferdselslovens §10

2) Slik leie uten å innrapportere merverdiavgift, er avgiftsunndragelse

Proforma ansettelse av sjåfører tur for tur
Kreativiteten for å omgå loven er stor og enkelte ansetter sjåfører pro forma til hvert enkelt oppdrag og «lønner» de med null. På denne måten lurer både utleier og leier seg selv. En slik «ansettelse» vil neppe bli godkjent så lenge den ikke er reell. Å hevde at en arbeidstaker er – og har vært – ansatt over lengre tid uten å motta lønn, vil være søkt og ikke virke særlig overbevisende. Skattemyndighetene benytter ofte såkallt gjennomskjæring og et slikt forhold til dette vil nok kvalifisere til det. Det er ikke et reellt ansettelsesforhold om ikke sjåfører av og til også blir forespurt om og tildelt kjøreoppdrag av arbeidsgiver.

Det er heller ikke lenger nok å inneha førerkort for buss og kjøreseddel for å kunne kjøre buss. Etter nye regler nå, så skal man også oppfylle krav til erfaring m.v.

Forholdet til forsikring
I de aller fleste forsikringsforhold vil forsikringsselskapene forutsette at det som er forsikret benyttes innenfor lovlige rammer. Det er vel ikke spesielt oppvakt å anta at forsikringsselskapene vil søke regress så snart de ser en mulighet etter en skade, og ulovlig bruk av kjøretøyet vil jo være nettopp en slik mulighet. Erstatningsretten utvikler seg også i retning av at det søkes å oppnå til dels astronomiske utbetalinger (amerikanske tilstander).

Kilde: Risdal Touring